BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia o nazwie: „BESKIDZKA AKADEMIA KARDIOLOGII I INNOWACJI MEDYCZNYCH „BesdKard”, zwana w dalszej części „Wydarzeniem” lub “Konferencją”, która odbędzie się w dniach 09.11.2023 – 10.11.2023 w miejscowości Bielsko-Biała.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Grupa American Heart of Poland, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 3. Na zlecenie Organizatora działa Organizator Logistyczny: Business Service GALOP Krystyna Gołąbek, Katowice, ul. Ordona 7 lok. XIV, NIP: 634-013-00-06, REGON: 278281124; Tel. 32 253 00 69, [email protected]
 4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby wykonujące zawód medyczny, osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo
  z tematyką Wydarzenia oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani Uczestnikami.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://besdkard.kongresy.com.pl

 

2. REJESTRACJA UCZESTNIKA

 1. W celu wzięcia udziału w Wydarzenia uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji. Opłatę ponoszą Uczestnicy, którzy chcą wykupić pakiet sponsorki lub partnerski u Organizatora Logistycznego. Pozostali uczestnicy są zwolnieni z uiszczenia opłaty.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia, rozumiane jako prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól zamieszczonych w formularzu.
 3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.
 4. Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji (Wstępne Potwierdzenie Rejestracji).
 5. W przypadku braku komunikatu, należy raz jeszcze uzupełnić formularz lub skontaktować się z Organizatorem pod adresem: [email protected].
 6. Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie jest Ostatecznym Potwierdzeniem Udziału w Wydarzeniu.
 7. Uczestnik otrzyma od Organizatora Ostateczne Potwierdzenie Udziału, uprawniające do udziału w Wydarzeniu.
 8. Ostateczne Potwierdzenie Udziału wysyłane jest do Uczestników na podany podczas rejestracji adres mailowy maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzeniu. W przypadku późniejszej rejestracji, Uczestnik otrzyma Ostateczne Potwierdzenie Udziału w ciągu 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu w przypadku, gdy nie posiada on Potwierdzenia Rejestracji lub w przypadku jeśli nie spełnia wymagań danej grupy rejestracyjnej wybranej w formularzu rejestracyjnym.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu.
 11. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Wydarzeniu tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 12. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.

 

3. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: [email protected].
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Wydarzenia.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany w toku Rejestracji, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu odpowiedzi na inny, wskazany przez niego adres e-mail.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może zmienić termin i miejsce Wydarzenia bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Wydarzenia, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad kongresowych w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Wydarzenia. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i reemisję.
 5. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiekcie kongresowym.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Wydarzenia.
 10. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w związku z realizacją Wydarzenia Organizator informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń (dalej: „Administrator”)
 2. Administrator odpowiada za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udziału w Konferencji.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected].
 5. Pani/Pana dane osobowe:
 6. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
 7. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
 8. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,
 9. d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy American Heart of Poland oraz przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi w związku z organizacją Wydarzenia.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 4.
 12. Niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 4. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez Administratora tj. 5 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 8.
 14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

© 2023 All Rights Reserved


© 2023 All Rights Reserved

© 2023 All Rights Reserved